Author Details

Shen, Tsu- Chuan, <p class="Author">Department of Information Engineering, Feng Chia University, Taichung, Taiwan , R.O.C.</p>, Taiwan