Editor-in Chief:

Professor Xu Han

Professor Chao Jiang

Professor Shengchuan Wu

Editorial Board Members: 

Professor Yunfei Chen, Southeast University, China

Professor Chongdu Cho, Inha University, Korea

Professor Ahmed Elmarakbi, University of Sunderland, United Kingdom

Professor Jun Hong, Xi'an Jiaotong University, China

Professor Chao Jiang, Hunan University, China

Professor Zhan Kang, Dalian University of Technology, China

Professor Amir Khajepour, University of Waterloo, Canada

Professor Jinsong Leng, Harbin Institute of Technology, China

Professor Weihua Li, University of Wollongong, Australia

Professor Shaker A. Meguid, University of Toronto, Canada

Professor Guobiao Wang, National Natural Science Foundation of China, China

Professor He Yang, Northwestern Polytechnical University, China

Professor Liangchi Zhang, University of New South Wales, Australia

Professor Xianmin Zhang, South China University of Technology, China